Login เข้าสู่ระบบ
 
สำหรับครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่
 

การเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
 
 
   แผนรับการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
   แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562
   สรุปจำนวนนักเรียนที่แจ้งความจำนง
   สอบถามเลขที่ใบแจ้งความจำนง สำหรับนักเรียน
 

การสมัครสอบเข้าศึกษาต่อของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
 
 
   สรุปจำนวนการรับสมัครรายวัน (ชาย-หญิง) [ม.1]
   สรุปจำนวนการรับสมัครรายวัน (ชาย-หญิง) [ม.4]
   สรุปจำนวนแยกตามคุณสมบัติการสมัคร (ม.1)
   สรุปจำนวนแยกตามคุณสมบัติการสมัคร (ม.4)
 
 
การพิจารณาจัดที่เรียน
 
 ค้นหาผลการพิจารณาการจัดที่เรียน รายบุคคล
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิการพิจารณา จัดที่เรียน
 
 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2562
 
 
   ค้นหาผลสอบรายบุคคล
 • ผลสอบระดับ ม.ต้น
  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  • สำนักพระราชวัง
  • จากราชวินิตประถม
  • นักเรียนทั่วไป
  • นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
  • ความสามารถพิเศษ
 • ผลสอบระดับ ม.ปลาย
  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  • อังกฤษ-จีน
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • อังกฤษ-ภาษาต่างประเทศ
  • คณิตศาสตร์-อังกฤษ
  • คณิตศาสตร์-วิทยาศาตร์
  • ความสามารถพิเศษ ม.ปลาย
     สรุปจำนวนและรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่าน ตามประเภทการสมัคร
   

   สรุปผลการรับสมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2562
   
   
     สรุปจำนวนนักเรียนที่มารายงานตัว
     กรอกประวิติ เพื่อมอบตัว
     พิมพ์ใบชำระเงิน ผ่านธนาคาร สำหรับนักเรียนที่มอบตัวแล้ว