ปีการศึกษา
2565
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
สรปุนักเรียนที่แจ้งความจำนง 2565-ราชวินิต มัธยม
 
สรุปนักเรียนที่แจ้งความจำนง
ประจำปีการศึกษา 2565
   
วันที่รับสมัคร จำนวนผู้สมัคร (คน) ม.ต้น
วิทย์-คณิต ม.1
ม.ต้น
EP
ม.ต้น
สำนักพระราชวัง
ม.ต้น
จากราชวินิต
ม.ต้น
ทั่วไป
ม.ต้น
ในเขตพื้นที่
ม.ต้น
ความสามารถ ม.1
ม.ปลาย
วิทย์-คณิต ม.4
ม.ปลาย
คณิต - อังกฤษ
ม.ปลาย
คณิต - วิทย์
ม.ปลาย
วิทย์คอม
ม.ปลาย
ความสามารถ ม.4
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
17 ก.พ. 2565 5 - 5 3   3 1   1                               1   1                        
18 ก.พ. 2565 12 3 15 7 3 10 4   4                               1   1                        
19 ก.พ. 2565 18 14 32 13 10 23 3 2 5                               2 2 4                        
20 ก.พ. 2565 12 8 20 10 5 15 2 1 3                                 2 2                        
21 ก.พ. 2565 8 10 18 6 7 13                                     2 3 5                        
22 ก.พ. 2565 9 9 18 5 3 8 2 3 5                               2 3 5                        
23 ก.พ. 2565 6 10 16 2 8 10 2   2                               2 2 4                        
24 ก.พ. 2565 1 1 2   1 1 1   1                                                            
9 มี.ค. 2565 186 141 327             12 15 27 25 21 46 83 66 149 19 13 32 11 2 13       7 9 16 8 8 16 12 7 19 9   9
10 มี.ค. 2565 63 50 113             2 1 3 5 6 11 34 28 62 3 7 10 6 1 7       3 2 5 1 2 3 4 2 6 5 1 6
11 มี.ค. 2565 40 31 71             2   2 4 2 6 20 20 40 2 1 3 2   2       3 3 6 1 2 3 6 3 9      
12 มี.ค. 2565 35 31 66             1   1 1 6 7 18 6 24 4 3 7   1 1       5 8 13 1 6 7 5 1 6      
13 มี.ค. 2565 26 11 37                   3   3 20 7 27   1 1   1 1       1 1 2 1 1 2 1   1      
รวม  421 319 740 46 37 83 15 6 21 17 16 33 38 35 73 175 127 302 28 25 53 19 5 24 10 12 22 19 23 42 12 19 31 28 13 41 14 1 15