ปีการศึกษา
2566
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
สรุปจำนวน ผู้สมัครสอบรายวัน 2566-ราชวินิต มัธยม
 
สรุปจำนวน ผู้สมัครสอบรายวัน
ประจำปีการศึกษา 2566
ณ 27 มีนาคม 2566 เวลา : 16:41
 ม.ต้น รวม
   ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 57
   ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเข้มข้น (IEP) 44
   จากสำนักพระราชวัง 29
   นักเรียนจากโรงเรียนราชวินิต 51
   นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 37
   นักเรียนทั่วไป 265
   ความสามารถพิเศษ ม.1 24
รวมทั้งหมด   507
 ม.ปลาย รวม
   ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 14
   แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 62
   วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 18
รวมทั้งหมด   94
 [ม.ต้น] (รับ 36 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 14 ก.พ. 2566 4 4 8
 15 ก.พ. 2566 4 5 9
 16 ก.พ. 2566 4 7 11
 17 ก.พ. 2566 4 7 11
 18 ก.พ. 2566 7 11 18
รวม  23 34 57
 [ม.ต้น] (รับ 30 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเข้มข้น (IEP)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 14 ก.พ. 2566 4 4 8
 15 ก.พ. 2566 3 1 4
 16 ก.พ. 2566 8 4 12
 17 ก.พ. 2566 6 5 11
 18 ก.พ. 2566 3 6 9
รวม  24 20 44
 [ม.ต้น] (รับ 50 คน)
  • จากสำนักพระราชวัง
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 11 มี.ค. 2566 8 10 18
 12 มี.ค. 2566 0 1 1
 13 มี.ค. 2566 1 3 4
 14 มี.ค. 2566 1 2 3
 15 มี.ค. 2566 2 1 3
รวม  12 17 29
 [ม.ต้น] (รับ 100 คน)
  • นักเรียนจากโรงเรียนราชวินิต
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 11 มี.ค. 2566 19 13 32
 12 มี.ค. 2566 5 4 9
 13 มี.ค. 2566 4 2 6
 14 มี.ค. 2566 1 1 2
 15 มี.ค. 2566 2 0 2
รวม  31 20 51
 [ม.ต้น] (รับ 31 คน)
  • นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 11 มี.ค. 2566 15 5 20
 12 มี.ค. 2566 5 2 7
 13 มี.ค. 2566 5 1 6
 14 มี.ค. 2566 1 2 3
 15 มี.ค. 2566 1 0 1
รวม  27 10 37
 [ม.ต้น] (รับ 124 คน)
  • นักเรียนทั่วไป
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 11 มี.ค. 2566 52 54 106
 12 มี.ค. 2566 45 31 76
 13 มี.ค. 2566 20 11 31
 14 มี.ค. 2566 15 3 18
 15 มี.ค. 2566 22 12 34
รวม  154 111 265
 [ม.ต้น] (รับ 15 คน)
  • ความสามารถพิเศษ ม.1
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 11 มี.ค. 2566 18 2 20
 12 มี.ค. 2566 4 0 4
รวม  22 2 24
 [ม.ปลาย] (รับ 11 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 14 ก.พ. 2566 2 1 3
 16 ก.พ. 2566 1 1 2
 17 ก.พ. 2566 1 2 3
 18 ก.พ. 2566 4 2 6
รวม  8 6 14
 [ม.ปลาย] (รับ 18 คน)
  • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 11 มี.ค. 2566 9 2 11
 12 มี.ค. 2566 6 5 11
 13 มี.ค. 2566 5 4 9
 14 มี.ค. 2566 8 10 18
 15 มี.ค. 2566 9 4 13
รวม  37 25 62
 [ม.ปลาย] (รับ 1 คน)
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 11 มี.ค. 2566 0 1 1
 12 มี.ค. 2566 0 1 1
 13 มี.ค. 2566 4 0 4
 14 มี.ค. 2566 2 0 2
 15 มี.ค. 2566 8 2 10
รวม  14 4 18