ปีการศึกษา
2565
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
สรุปจำนวน ผู้สมัครสอบรายวัน 2565-ราชวินิต มัธยม
 
สรุปจำนวน ผู้สมัครสอบรายวัน
ประจำปีการศึกษา 2565
ณ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 18:43
 ม.ต้น รวม
   ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 62
   ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ 11
   จากสำนักพระราชวัง 32
   นักเรียนจากโรงเรียนราชวินิต 56
   นักเรียนทั่วไป 287
   นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 30
   ความสามารถพิเศษ ม.1 20
รวมทั้งหมด   498
 ม.ปลาย รวม
   ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 7
   แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 36
   แผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 28
   แผนการเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ 37
   ความสามารถพิเศษ ม.4 13
รวมทั้งหมด   121
 [ม.ต้น] (รับ 36 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 19 ก.พ. 2565 7 5 12
 20 ก.พ. 2565 11 3 14
 21 ก.พ. 2565 1 5 6
 22 ก.พ. 2565 4 2 6
 23 ก.พ. 2565 9 13 22
 24 ก.พ. 2565 1 1 2
รวม  33 29 62
 [ม.ต้น] (รับ 30 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 19 ก.พ. 2565 3 1 4
 20 ก.พ. 2565 1 0 1
 22 ก.พ. 2565 1 1 2
 23 ก.พ. 2565 2 1 3
 24 ก.พ. 2565 1 0 1
รวม  8 3 11
 [ม.ต้น] (รับ 50 คน)
  • จากสำนักพระราชวัง
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 9 มี.ค. 2565 6 10 16
 10 มี.ค. 2565 5 2 7
 11 มี.ค. 2565 3 3 6
 12 มี.ค. 2565 2 0 2
 13 มี.ค. 2565 0 1 1
รวม  16 16 32
 [ม.ต้น] (รับ 100 คน)
  • นักเรียนจากโรงเรียนราชวินิต
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 9 มี.ค. 2565 7 5 12
 10 มี.ค. 2565 8 10 18
 11 มี.ค. 2565 3 4 7
 12 มี.ค. 2565 4 7 11
 13 มี.ค. 2565 3 5 8
รวม  25 31 56
 [ม.ต้น] (รับ 136 คน)
  • นักเรียนทั่วไป
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 9 มี.ค. 2565 43 29 72
 10 มี.ค. 2565 37 31 68
 11 มี.ค. 2565 37 20 57
 12 มี.ค. 2565 24 20 44
 13 มี.ค. 2565 26 20 46
รวม  167 120 287
 [ม.ต้น] (รับ 35 คน)
  • นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 9 มี.ค. 2565 7 3 10
 10 มี.ค. 2565 2 4 6
 11 มี.ค. 2565 1 2 3
 12 มี.ค. 2565 4 3 7
 13 มี.ค. 2565 0 4 4
รวม  14 16 30
 [ม.ต้น] (รับ 15 คน)
  • ความสามารถพิเศษ ม.1
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 9 มี.ค. 2565 1 0 1
 10 มี.ค. 2565 16 3 19
รวม  17 3 20
 [ม.ปลาย] (รับ 36 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 20 ก.พ. 2565 2 0 2
 23 ก.พ. 2565 1 4 5
รวม  3 4 7
 [ม.ปลาย] (รับ 12 คน)
  • แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 9 มี.ค. 2565 3 1 4
 10 มี.ค. 2565 2 2 4
 11 มี.ค. 2565 5 4 9
 12 มี.ค. 2565 5 5 10
 13 มี.ค. 2565 4 5 9
รวม  19 17 36
 [ม.ปลาย] (รับ 2 คน)
  • แผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 9 มี.ค. 2565 1 4 5
 10 มี.ค. 2565 3 1 4
 11 มี.ค. 2565 4 0 4
 12 มี.ค. 2565 1 3 4
 13 มี.ค. 2565 2 9 11
รวม  11 17 28
 [ม.ปลาย] (รับ 25 คน)
  • แผนการเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 9 มี.ค. 2565 2 1 3
 10 มี.ค. 2565 4 0 4
 11 มี.ค. 2565 9 5 14
 12 มี.ค. 2565 8 2 10
 13 มี.ค. 2565 4 2 6
รวม  27 10 37
 [ม.ปลาย] (รับ 14 คน)
  • ความสามารถพิเศษ ม.4
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 9 มี.ค. 2565 3 0 3
 10 มี.ค. 2565 9 1 10
รวม  12 1 13