Login เข้าสู่ระบบ
 
สำหรับครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่
 

การเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
 
 
   แผนรับการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
   แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561
   สรุปจำนวนนักเรียนที่แจ้งความจำนง
   สอบถามเลขที่ใบแจ้งความจำนง สำหรับนักเรียน
 

การสมัครสอบเข้าศึกษาต่อของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
 
 
   สรุปจำนวนการรับสมัครรายวัน (ชาย-หญิง) [ม.1]
   สรุปจำนวนการรับสมัครรายวัน (ชาย-หญิง) [ม.4]
   สรุปจำนวนแยกตามคุณสมบัติการสมัคร (ม.1)
   สรุปจำนวนแยกตามคุณสมบัติการสมัคร (ม.4)
 
 
การพิจารณาจัดที่เรียน
 
 ค้นหาผลการพิจารณาการจัดที่เรียน รายบุคคล
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิการพิจารณา จัดที่เรียน
 
 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2561
 
 
   ค้นหาผลสอบรายบุคคล
 • ผลสอบระดับ ม.ต้น
  • ห้องเรียนพิเศษ(วิทย์-คณิต)ม.1
  • นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
  • นักเรียนทั่วไป
  • จบจากราชวินิต
  • จากสำนักพระราชวัง
  • ผู้มีอุปการะคุณและโควต้า
  • ความสามารถพิเศษ ม.1
 • ผลสอบระดับ ม.ปลาย
  • ห้องเรียนพิเศษ(วิทย์-คณิต) ม.4
  • คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์-อังกฤษ
  •  ภาษาอังกฤษ-จีน
  • ภาษาศาสตร์
     สรุปจำนวนและรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่าน ตามประเภทการสมัคร
   

   สรุปผลการรับสมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2561
   
   
     สรุปจำนวนนักเรียนที่มารายงานตัว
     กรอกประวิติ เพื่อมอบตัว
     พิมพ์ใบชำระเงิน ผ่านธนาคาร สำหรับนักเรียนที่มอบตัวแล้ว